Hoolekogu

Tartu Kroonuaia Kooli hoolekogu koosseis on kinnitatud Tartu Linnavalitsuse 11. oktoober 2016.a korraldusega nr 1009

KORRALDUS 

11. oktoober 2016. a. nr 1009 

 

Tartu Kroonuaia Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine 2016/2017. õppeaastaks

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lg 2, Tartu Linnavolikogu 10. veebruari 2011. a määruse nr 31 „Hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord” § 13 lg 1 ning arvestades Tartu Linnavolikogu eestseisuse 29. septembri 2016. a ettepanekut ja Tartu Kroonuaia Kooli direktori esitatud andmeid, Tartu Linnavalitsus

o t s u s t a b:

1. Kinnitada Tartu Kroonuaia Kooli hoolekogu koosseis 2016/2017. õppeaastaks järgmiselt:

1.1.Ene Ergma - linna esindaja;

1.2.Reigo Kärner - õppenõukogu esindaja;

1.3.Kalle Sutt - vanemate esindaja;

1.4.Viktoria Toporenko - vanemate esindaja;

1.5.Vallo Tilgar - vanemate esindaja;

1.6.Jane Toomemägi - vanemate esindaja; 

1.7.Merje Mets - toetavate organisatsioonide esindaja.

2. Korraldus jõustub 12. oktoobril 2016. a.

3. Käesoleva korralduse peale võib esitada Tartu Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

Urmas Klaas
 linnapea

Jüri Mölder
 linnasekretär

 

 

Hoolekogu koosoleku protokoll (06.04.2017)
Hoolekogu koosoleku protokoll (15.11.2016)
Hoolekogu koosoleku protokoll (31.08.2016)
Hoolekogu koosoleku protokoll (10.03.2016)
Hoolekogu koosoleku protokoll (03.02.2016)
Hoolekogu koosoleku protokoll (17.12.2015)
Hoolekogu koosoleku protokoll (11.08.2015)
Hoolekogu koosoleku protokoll (16.06.2015)
Hoolekogu koosoleku protokoll (27.01.2015)
Hoolekogu koosoleku protokoll (18.11.2014)
Hoolekogu koosoleku protokoll (12.06.2014)
Hoolekogu koosoleku protokoll (11.12.2013)
Hoolekogu koosoleku protokoll (14.11.2013)

Kontakt

Tartu Kroonuaia Kool
Puiestee 62
50303 Tartu
Tel. +372 736 1940
E-post: kool@kroonu.tartu.ee

2017  Tartu Kroonuaia Kool