Ajalugu

Tartu linna haridusvõrgus on Kroonuaia Kool kui koolitüüp erikoolide seas üks vanimaid. Juba alates 1925.a. on Tartus korraldatud alternatiivset eriõpet vaimse mahajäämusega õpilastele. Tegutsemisaja jooksul on mitmeid kordi vahetunud kooli nimi ja hoone, paranenud ning täiustunud on õppe- ja kasvatustöö.

Tegutsemisaastad Kooli nimi Kooli hoone
1925.-1929.a. I abikool 6-toaline üürikorter Riia tn. 99
1929. -1940.a. VIII algkool Riia tn. 99
1940.a. VIII algkool Karlova mõisa hooned
1965.-1977.a. Tartu 14. 8-kl. Kool Puiestee tn. (alates 1969.a.)
1977.-1989.a. Tartu Abikool Puiestee tn.
1989.-1991.a. Tartu I Abikool Kroonuaia tn. 7
1991.-2002.a. Tartu Kroonuaia Kool Kroonuaia tn. 7
2002.-....... Tartu Kroonuaia Kool Puiestee 62

Kooli juhtinud direktorid

1925.-1940.a. Johannes Kuusik
1940.-1944.a. Rudolf Taba
1965.-1986.a. Albert Kilk
1987.-1989.a. Heinar Reek
1989.-2001.a. Tiina Kivirand
2001.- .......... Ain Ostrat

Olulisemad pöördepunktid kooli ajaloos

II Maailmasõja ajal koliti pidevalt ühest majast teise. 3. veebr. 1944.a. kool likvideeriti. Sõjajärgsetel aastatel ei pööratud vaimupuuetega laste õpetamisele olulist tähelepanu.

Alles siis, kui koolidelt hakati nõudma järjest kõrgemat õppeedukust ja koolikohustuse täitmist, mõeldi taas abikoolide avamise peale. Teetähiseks sai 1949.a., mil I Mittetäieliku Keskkooli (hilisema 11. 7-kl. Kooli) juures avati abiklassid. Nagu enne sõdagi, olid kasutusel tavakooli programmid ja õpikud. Halvas olukorras oli tööõpetuse tundide läbiviimine, sest puudusid töökojad. Alles 1956.a., mil avati 11. 8-kl. Kooli töökoda, pandi alus ka nõuetekohasele tööõpetuse õpetamisele. 1957.a. paigutati abiklassid eraldi Kingissepa tn. 31 hoonesse. Nüüd hakkas jõudsalt suurenema õpilaste arv, paranes õppe-kasvatustöö. Hakati tõlkima venekeelseid abikooli programme, tutvuti venekeelse metoodilise kirjandusega, tegevust alustas õpetajate metoodiline ring. Haridusministeerium kinnitas uued õppeplaanid. Kuna Tartu 11. 7-kl. Kooli all tegutses praktiliselt nüüd kaks kooli, siis hakati taotlema iseseisva kooli moodustamist.

Suured muutused kooli arengus on kahtlemata seotud asjaoluga, et 1968.a. avati Tartu Ülikoolis Ajaloo-Keeleteaduskonna juures defektoloogia osakond. 1972.a. saabusid kooli pedagoogilisele praktikale esimesed üliõpilased. Koostöös ülikooli õppejõududega juurutati õppe-kasvatustöös uusimaid eripedagoogilisi suundi ning hakati välja töötama uusi õppeprogramme ja erimetoodikat. Esimesteks praktika juhendajateks koolis olid õpetajad Eha Vihm, Aino Ojassalu, Maie Lõiv, Liidia Toom. Mõni aasta hiljem võeti õpetajatena tööle ka defektoloogia osakonna 2. lennu lõpetajad Ana Kontor ja Anu Pärnpuu, kes on pikkade aastate vältel andnud kooli ja eripedagoogika arengule väga suure panuse. Suurem murrang kaadrivahetuses algas 1981.a., mil kooli tuli igal aastal tööle noori erialaspetsialiste.

1982.a. avati abikoolis kutseklass. Nii oli õpilastel peale põhikooli lõpetamist võimalus jätkata kutsealaseid õpinguid. Puiestee tänava hoones tegutses kool kakskeelsena. 1989.a. kool reorganiseeriti: eesti klassid said enda käsutusse Kroonuaia tn. koolihoone (endise 11. 8-kl. kooli hoone) ja vene õppekeelega klassid jäid Puiestee tänavale.

1990/1991. õp-a-l toimusid väikesed muudatused kooli struktuuris. Haridusministeeriumi poolt anti luba avada klassid mõõduka vaimse mahajäämusega lastele. Tartu I Abikoolis hakati andma õpetust ka nendele lastele, kes varem olid koolikohustusest vabastatud ning õpetamisele ei kuulunud.
Aastal 1991 oli murranguline aasta Eesti riigi ajaloo seisukohalt ja see kajastus ka koolielus. Tartu I Abikool nimetati 1991.a. ümber Tartu Kroonuaia Kooliks. Kooli nimetuses ei kasutata enam sõna \"abikool\". Demokraatia arenedes hakati üldsuse poolt veidi rohkem tähelepanu pöörama ka puuetega laste õpetamisele, nende õigustele ja vajadustele. See lõi omakorda eeldused ja soodsa pinnase kooli sisemiseks arenguks.

Kooli arengukava väljatöötamisel kerkis oluliseima küsimusena esile, mis suunas muuta traditsioonilise eriõppe sisu ja eesmärke. Kui varem keskenduti ehk liialt ainult sellele, mida suudetakse lapsele erikoolis anda, siis nüüd lisandus teise aspektina küsimus, millest laps erikoolis ilma jääb ja millest ta loobuma peab. Seda arvesse võttes hakati rõhuasetusi õppe-kasvatustööle ümber seadma ning on püütud ise samm-sammult integreeruda ümbritsevasse tavakeskkonda. Eesmärgiks on olnud pakkuda ka eriõppel olevatele õpilastele neid arenguvõimalusi, mis tulenevad eakohase arenguga lastega suhtlemisest, ning kohandada lapsi ümbritseva keskkonna ja täiskasvanute tavaootustega. Õpetuslikes ja kasvatuslikes eesmärkides on peamine tähelepanu koondunud iga lapse individuaalsusele, tema võimetele ja puude struktuurile. Pedagoogilise kollektiivi ühiselt väljatöötatud kontseptsioonis eriõpet vajavate laste õpetamise kohta on märgitud, et:
· Igal abiõpet vajaval õpilasel on õigus saada eripedagoogilist õpetust ja eluks ettevalmistust vastavalt oma võimetele ja vajadustele.
· Hariduslike erivajadustega laste vanemad peavad saama täielikku informatsiooni ja kaasarääkimisvõimaluse eripedagoogilise suunamise protsessis.
· Kogu eripedagoogiline õpetus- ja kasvatusprotsess peab kindlustama hälviklaste häireteta integreerumise ühiskonda.

Keskendumine üha enam üksiku lapse arengu- ja õpivõimalustele, koostöö erinevate institutsioonidega ning kooli endise õppealajuhataja Ana Kontori järjepideva töö jõudis tulemuseni, et 1998.a. sügisel alustas kooli juures iseseisva osakonnana tööd nõustamis- ja õpiabikeskus (juhataja Ana Kontor). Nii kujunes koolist eri- ning koordineeriv keskus Tartu linnas, kuhu viimaste aastate jooksul on pöördunud üha enam tavakoolide pedagooge, lapsi ja lapsevanemaid, kel on probleeme õpiraskuste ületamisega.

Uueks pöördepunktiks kooli ajaloos kujunes 2001.a. kevad, mil Tartu Linnavalitsuses kerkis päevakorda idee Kroonuaia Kooli sundkolimisest Kroonuaia tänava hoonest. Selle tulemusena hakkas kool alates 2002/2003 õppeaastast tegutsema taas kakskeelsena aadressil Puiestee 62 (endine Tartu Raadi Gümnaasiumi hoone).

Kontakt

Tartu Kroonuaia Kool
Puiestee 62
50303 Tartu
Tel. +372 736 1940
E-post: kool@kroonu.tartu.ee

2018  Tartu Kroonuaia Kool