Vastuvõtt

TARTU KROONUAIA KOOL
DIREKTORI KÄSKKIRI
31.08.2016 nr 74


Tartu Kroonuaia Kooli vastuvõtutingimused

Võttes aluseks haridus- ja teadusministri 22.07.2014 määruse nr 67 "Hariduslike erivajadustega õpilaste klassides ja rühmades õppe ja kasvatuse korraldamise alused ning õpilaste klassi või rühma vastuvõtmise või üleviimise, klassist või rühmast väljaarvamise ning ühe õpilase õpetamisele keskendatud õppe rakendamise tingimused ja kord"  ja Tartu Linnavolikogu 19.12.2013 määruse nr 4 „Tartu linna munitsipaalpõhikooli ja -gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord“ (https://www.riigiteataja.ee/akt/431122013001).


1. Kinnitan Tartu Kroonuaia Kooli vastuvõtutingimused järgmiselt:
1.1. Õpilane võetakse kooli vastu lapsevanema poolt e-keskkonnas ARNO (www.tartu.ee/arno) või paberkandjal Tartu Kroonuaia Kooli kodulehel avalikustatud taotluse vormi  alusel.
1.2. Õpilase vastuvõtu eelduseks on nõustamiskomisjoni soovitus põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava rakendamiseks (lihtsustatud, toimetuleku või hooldusõppe tase).
1.3. Vanem lisab e-keskkonnas ARNO taotlusele (või toimetab paberkandjal kooli):
1) nõustamiskomisjoni otsuse;
2) lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
3) enda isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte, v.a. juhul, kui taotlus on kinnitatud digiallkirjaga;
4) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist;
5) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
6) lapse individuaalse arengu jälgimise kaardi;
7) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
8) kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeveerandi keskel.
1.4. Esimesse klassi vastuvõtmiseks lisab vanem taotlusele e-keskkonnas ARNO (või toimetab paberkandjal kooli):
1) nõustamiskomisjoni otsuse;
2) lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
3) enda isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte, v.a. juhul, kui taotlus on kinnitatud digiallkirjaga;
4) koolieelse lasteasutuse õppekava täitnud sisseastuja puhul koolivalmiduskaardi.
1.5. Õpilane, kes on eelnevalt õpingud läbinud välisriigis, lisab taotlusele punktis 1.3. alapunktides 4-8 nimetatud dokumentide asemel välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja.
1.6. Direktor otsustab õpilase kooli vastuvõtmise või vastu võtmata jätmise 5 tööpäeva jooksul taotluse saamisest.
Õpilast ei võeta vastu, kui:
1) koolis ei ole sobivas klassis vaba õppekohta;
2) õpilasel ei ole täidetud kooli vastuvõtu tingimused;
3) samale vabale õppekohale on mõne teise õpilase vanem või õpilane ise esitanud taotluse varem;
1.7. Kui õpilase vabale õppekohale võtmist taotleb üheaegselt mitu vanemat, eelistatakse taotlust, mis on ajaliselt varem esitatud.
1.8. Kool teavitab vastuvõetud otsusest lapsevanemat 5 tööpäeva jooksul taotluse saamisest.


2. Käskkiri jõustub 31.08.2016.a.


3. Käesoleva käskkirja peale võib esitada vaide Tartu Kroonuaia Kooli kaudu Tartu
Linnavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates käskkirjast teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud otsusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates käskkirja teatavakstegemisest.

 

 

Kontakt

Tartu Kroonuaia Kool
Puiestee 62
50303 Tartu
Tel. +372 736 1940
E-post: kool@kroonu.tartu.ee

2018  Tartu Kroonuaia Kool