Koolist

Tartu Kroonuaia Kool on Tartu linna alluvuses olev põhikool hariduslike erivajadustega õpilastele, kus õpitakse põhikooli lihtsustatud õppekava alusel.

Tartu Kroonuaia Kooli põhitegevuse eesmärgiks on pakkuda võimalikult kvaliteetset ja konkurentsivõimelist haridusteenusterimetoodikate rakendamise kaudu, arvestades iga õpilase individuaalseid võimeid ja eripära. 

 

Kooli põhilised tegevussuunad on: 

· põhikooli lihtsustatud õppekava järgi õppivate õpilaste õpetamine; 

· põhikooli lihtsustatud riiklikule õppekavale vastava õppekirjanduse ja pedagoogilise diagnostika materjalide väljatöötamine; 

· Tartu Ülikooli eripedagoogika osakonna üliõpilaste pedagoogiliste praktikate juhendamine; 

· õpilaste psühhosotsiaalse ja tunnetustegevuse rehabilitatsioon korrigeeriva õpetamise teel, soodustamaks õpilase kognitiivset ja motoorset arengut, tunde- ja tahtevalla kujunemist, sotsialiseerumist ja adapteerumist ühiskonda.

 

Õppimisvõimalused koolis 

Õppetöö toimub põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud-, toimetuleku- ja hooldusõppe taseme või individuaalõppekavade (IÕK) alusel.

Õppekeelteks on eesti ja vene keel. 

Õppevormideks on statsionaarne ja mittestatsionaarne õpe.

Pärast põhikooli lõpetamist on õpilastel võimalik jääda õppima Tartu Kroonuaia Kooli lisa-aastale,lihtsustatud õppe lõpetajal üheks, toimetuleku ja hooldusõppe lõpetajatel kuni kolmeks aastaks.

Lisa-aasta eesmärgiks on tegelda ettevalmistusega üleminekuks kutseõppesse.

 

Kooli astumiseks on vajalik: 

· nõustamiskomisjoni otsus; 

· lapsevanema avaldus. 

Kontakt

Tartu Kroonuaia Kool
Puiestee 62
50303 Tartu
Tel. +372 736 1940
E-post: kool@kroonu.tartu.ee

2018  Tartu Kroonuaia Kool