Hoolekogu

Tartu Kroonuaia Kooli hoolekogu koosseis on kinnitatud Tartu Linnavalitsuse 12. detsember 2017.a korraldusega nr 1268

KORRALDUS 

12. detsember 2017. a. nr 1268 

 

Tartu Kroonuaia Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine 2017/2018. õppeaastaks


Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lg 2, Tartu Linnavolikogu 10. veebruari 2011. a määruse nr 31 „Hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord” § 13 lg 1 ning arvestades Tartu Kroonuaia Kooli direktori esitatud andmeid, Tartu Linnavalitsus

o t s u s t a b:

1. Kinnitada Tartu Kroonuaia Kooli hoolekogu koosseis 2017/2018. õppeaastaks järgmiselt:
1.1. Kaisa Keisk - linna esindaja;
1.2. Reigo Kärner - õppenõukogu esindaja;
1.3. Kalle Sutt - vanemate esindaja;
1.4. Viktoria Toporenko - vanemate esindaja;
1.5. Vallo Tilgar - vanemate esindaja;
1.6. Jane Toomemägi - vanemate esindaja;
1.7. Merje Mets - toetavate organisatsioonide esindaja.
2. Korraldus jõustub 13. detsembril 2017. a.

3. Käesoleva korralduse peale võib esitada Tartu Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Urmas Klaas
linnapea


Anneli Apuhtin
õigusteenistuse juhataja linnasekretäri ülesannetes

 

Hoolekogu koosoleku protokoll (05.04.2018)
Hoolekogu koosoleku protokoll (24.11.2017)
Hoolekogu koosoleku protokoll (01.11.2017)
Hoolekogu koosoleku protokoll (10.05.2017)
Hoolekogu koosoleku protokoll (06.04.2017)
Hoolekogu koosoleku protokoll (15.11.2016)
Hoolekogu koosoleku protokoll (31.08.2016)
Hoolekogu koosoleku protokoll (10.03.2016)
Hoolekogu koosoleku protokoll (03.02.2016)
Hoolekogu koosoleku protokoll (17.12.2015)
Hoolekogu koosoleku protokoll (11.08.2015)
Hoolekogu koosoleku protokoll (16.06.2015)
Hoolekogu koosoleku protokoll (27.01.2015)
Hoolekogu koosoleku protokoll (18.11.2014)
Hoolekogu koosoleku protokoll (12.06.2014)
Hoolekogu koosoleku protokoll (11.12.2013)
Hoolekogu koosoleku protokoll (14.11.2013)

Kontakt

Tartu Kroonuaia Kool
Puiestee 62
50303 Tartu
Tel. +372 736 1940
E-post: kool@kroonu.tartu.ee

2018  Tartu Kroonuaia Kool