Hoolekogu

Tartu Kroonuaia Kooli hoolekogu koosseis on kinnitatud Tartu Linnavalitsuse 5. novembri 2019.a korraldusega nr 1207

KORRALDUS 

5. november 2019. a. nr 1207 

 

Tartu Kroonuaia Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine 2019/2020. õppeaastaks


Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lg 2, Tartu Linnavolikogu 10. veebruari 2011. a määruse nr 31 „Hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord” § 13 lg 1 ning arvestades Tartu Kroonuaia Kooli direktori esitatud andmeid, Tartu Linnavalitsus

o t s u s t a b:

1. Kinnitada Tartu Kroonuaia Kooli hoolekogu koosseis 2019/2020. õppeaastaks järgmiselt:
1.1. Kaisa Keisk - linna esindaja;
1.2. Reigo Kärner - õppenõukogu esindaja;
1.3. Maarja Umal - vanemate esindaja;
1.4. Vallo Tilgar - vanemate esindaja;
1.5. Kadri Kroonberg - vanemate esindaja;
1.6. Viktoria Toporenko - vanemate esindaja.

2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

3. Käesoleva korralduse peale võib esitada Tartu Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal
oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse
teatavakstegemisest.

 

/ allkirjastatud digitaalselt /

Urmas Klaas
linnapea

 

/ allkirjastatud digitaalselt /

Jüri Mölder 
linnasekretär

 

Hoolekogu koosoleku protokoll (05.12.2019)
Hoolekogu koosoleku protokoll (04.11.2019)
Hoolekogu koosoleku protokoll (29.08.2019)
Hoolekogu koosoleku protokoll (17.04.2019)
Hoolekogu koosoleku protokoll (21.11.2018)
Hoolekogu koosoleku protokoll (20.06.2018)
Hoolekogu koosoleku protokoll (05.04.2018)
Hoolekogu koosoleku protokoll (24.11.2017)
Hoolekogu koosoleku protokoll (01.11.2017)
Hoolekogu koosoleku protokoll (10.05.2017)
Hoolekogu koosoleku protokoll (06.04.2017)
Hoolekogu koosoleku protokoll (15.11.2016)
Hoolekogu koosoleku protokoll (31.08.2016)
Hoolekogu koosoleku protokoll (10.03.2016)
Hoolekogu koosoleku protokoll (03.02.2016)
Hoolekogu koosoleku protokoll (17.12.2015)
Hoolekogu koosoleku protokoll (11.08.2015)
Hoolekogu koosoleku protokoll (16.06.2015)
Hoolekogu koosoleku protokoll (27.01.2015)
Hoolekogu koosoleku protokoll (18.11.2014)
Hoolekogu koosoleku protokoll (12.06.2014)
Hoolekogu koosoleku protokoll (11.12.2013)
Hoolekogu koosoleku protokoll (14.11.2013)

Kontakt

Tartu Kroonuaia Kool
Puiestee 62
50303 Tartu
Tel. +372 736 1940
E-post: kool@kroonu.tartu.ee

2020  Tartu Kroonuaia Kool