Hoolekogu

Tartu Kroonuaia Kooli hoolekogu koosseis on kinnitatud Tartu Linnavalitsuse 15. oktoobri 2018.a korraldusega nr 1091

KORRALDUS 

15. oktoober 2018. a. nr 1091 

 

Tartu Kroonuaia Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine 2018/2019. õppeaastaks


Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lg 2, Tartu Linnavolikogu 10. veebruari 2011. a määruse nr 31 „Hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord” § 13 lg 1 ning arvestades Tartu Kroonuaia Kooli direktori esitatud andmeid, Tartu Linnavalitsus

o t s u s t a b:

1. Kinnitada Tartu Kroonuaia Kooli hoolekogu koosseis 2018/2019. õppeaastaks järgmiselt:
1.1. Kaisa Keisk - linna esindaja;
1.2. Reigo Kärner - õppenõukogu esindaja;
1.3. Katri Rannastu - vanemate esindaja;
1.4. Maarja Umal - vanemate esindaja;
1.5. Vallo Tilgar - vanemate esindaja;
1.6. Kadri Kroonberg - vanemate esindaja;
1.7. Viktoria Toporenko - vanemate esindaja;
1.8. Merje Mets - toetavate organisatsioonide esindaja.

2. Korraldus jõustub 16. oktoobril 2018. a.

3. Käesoleva korralduse peale võib esitada Tartu Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Raimond Tamm
abilinnapea linnapea ülesannetes

Jüri Mölder
linnasekretär

 

Hoolekogu koosoleku protokoll (17.04.2019)
Hoolekogu koosoleku protokoll (21.11.2018)
Hoolekogu koosoleku protokoll (20.06.2018)
Hoolekogu koosoleku protokoll (05.04.2018)
Hoolekogu koosoleku protokoll (24.11.2017)
Hoolekogu koosoleku protokoll (01.11.2017)
Hoolekogu koosoleku protokoll (10.05.2017)
Hoolekogu koosoleku protokoll (06.04.2017)
Hoolekogu koosoleku protokoll (15.11.2016)
Hoolekogu koosoleku protokoll (31.08.2016)
Hoolekogu koosoleku protokoll (10.03.2016)
Hoolekogu koosoleku protokoll (03.02.2016)
Hoolekogu koosoleku protokoll (17.12.2015)
Hoolekogu koosoleku protokoll (11.08.2015)
Hoolekogu koosoleku protokoll (16.06.2015)
Hoolekogu koosoleku protokoll (27.01.2015)
Hoolekogu koosoleku protokoll (18.11.2014)
Hoolekogu koosoleku protokoll (12.06.2014)
Hoolekogu koosoleku protokoll (11.12.2013)
Hoolekogu koosoleku protokoll (14.11.2013)

Kontakt

Tartu Kroonuaia Kool
Puiestee 62
50303 Tartu
Tel. +372 736 1940
E-post: kool@kroonu.tartu.ee

2019  Tartu Kroonuaia Kool