Kodukord

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr. 85, 02.09.2016.

Tartu Kroonuaia Kooli kodukord

I SISSEJUHATUS
1. Tartu Kroonuaia Kooli kodukord toetab kasvatuseesmärkide realiseerimist õppe- ja kasvatustöös ning aitab hoida õpilaste ja kooli töötajate vaimset ja füüsilist tervist.
2. Kooli kodukorra reeglid on mõeldud täitmiseks nii kooli töötajatele kui õpilastele. Koolipere liikmena kannab igaüks hoolt selle eest, et koolis oleks meeldiv viibida.
3. Kodukord ei sätesta reegleid, mis on reguleeritud kehtivas Eesti Vabariigi seadusandluses.
4. Kodukorra kaudu ei võta kool endale alaealiste komisjoni ning õiguskaitseorganite pädevuses olevaid funktsioone.
5. Kasvatuslike eesmärkide realiseerimine toimub koostöös kooli töötajate, õpilaste, lastevanemate ja kohaliku omavalitsusega.
6. Õpilase toetamise eesmärgil tutvustab/meenutab klassijuhataja õpilasele ja tema vanematele nende õigusi, kohustusi ning vastutust:
• iga õppeaasta algul (vajadusel ka sagedamini);
• uuele õpilasele ja tema vanematele lapse õpingute alustamisel.
7. Õpilaste käitumisest lähtudes täpsustab klassijuhataja (koos õpilastega) kooli kodukorra reegleid ning sõnastab need klassireeglitena.
8. Eesmärgiga suunata õpilasi kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama, rakendatakse koolis kehtestatud tugi- ja mõjutusmeetmeid (vt tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine).
9. Kodukord on kättesaadav kooli stendil, õpetajate toas ja kooli koduleheküljel.
10. Muudatustest kooli kodukorras ja tunniplaanis teavitab õpilast ja lapsevanemat klassijuhataja.

II ÕPPETÖÖ KORRALDUS. PÄEVAKAVA
1. Õppe-kasvatustöö põhivorm on õppetund, tunnivälisel ajal ringitöö, pikapäevarühma töö. Õpet võib korraldada ka väljaspool kooli ruume (sealhulgas kooliõues, looduses, muuseumides, keskkonnahariduskeskustes, ettevõtetes ja asutustes) ning virtuaalses õpikeskkonnas. Projekt-, õues- ja muuseumiõppeks ning ekskursioonideks ja õppekäikudeks vajalik aeg kavandatakse õpetaja töökavas.
2. Tundide ajad:
1. 8.30-9.15
2. 9.25-10.10
3. 10.20-11.05
4. 11.25-12.10
5. 12.30-13.15
6. 13.25-14.10
7. 14.20-15.05
8. 15.15-16.00


3. Päevakava:
8.00-8.25 Kooli saabumine
8.30-16.00 Õppetöö
11.05-11.25 I söögivahetund (I-V kl)
12.10-12.30 II söögivahetund (VI-X kl)
12.30-15.00 Pikapäevarühma tööaeg
12.30-16.00 Huvialategevus, konsultatsioonid (sõltuvalt kooliastmest)
4. Kodused õpiülesanded:
4.1 Tundides omandatud teadmiste-oskuste kinnistamiseks-harjutamiseks jäetakse õpilastele sooritamiseks koduseid õpiülesandeid.
4.2 I klassis koduseid õppeülesandeid ei anta (Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele § 11).
4.3 Pühadejärgseks päevaks ja õppeveerandi esimeseks päevaks koduseid õppeülesandeid ei anta (Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele § 11).
5. Kontrolltööde planeerimine (Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele § 10):
5.1 Õppepäevas võib läbi viia ühe kontrolltöö, õppenädalas kuni kolm kontrolltööd.
5.2 Kontrolltöid ei planeerita:
• esmaspäevale ja reedele,
• õppepäeva esimesele ning viimasele õppetunnile (välja arvatud juhul, kui õppeaine on tunniplaanis esmaspäeval ja reedel või ainult ühel neist päevadest või esimese või viimase tunnina).
6. Koolivaheajad kehtestab haridus- ja teadusminister (www.hm.ee › Õigusloome › Haridus › Üldhariduse valdkonna õigusaktid › Õppetöö korraldus). Kooli päevakava ja põhikooli lõpetajate eksamiplaani kinnitab direktor. Õpilasi ja lapsevanemaid teavitab nendest klassijuhataja.

III ÕPILASE ARENGU TOETAMINE
1. Õpetajad jälgivad õpilase arengut ja toimetulekut koolis ning vajaduse korral korrigeerivad õpet õpilaste vajaduste kohaselt. Õpilaste võimete ja annete arendamiseks selgitatakse koolis välja õpilase individuaalsed õpivajadused, valitakse sobivad õppemeetodid ning korraldatakse vajaduse korral diferentseeritud õpet. Kool tagab õpilasele, kellel tekib ajutine mahajäämus eeldatavate õpitulemuste saavutamisel, täiendava pedagoogilise juhendamise väljaspool õppetunde.
2. Õpilasega tegelevad vajadusel eripedagoog, psühholoog, sotsiaalpedagoog, abiõpetaja.
3. Õpilase arengu toetamiseks korraldatakse tema ja vanema(te)ga koolis vähemalt üks kord õppeaasta jooksul arenguvestlus, mille põhjal lepitakse kokku edasises õppes ja arengu eesmärkides.

 

 

IV ÕPILASTE ÕIGUSED
Õpilasel on õigus:
1. Saada võimetekohast haridust põhikooli lihtsustatud õppekava alusel (lihtsustatud, toimetuleku- või hooldusõppe tasemel), vajadusel individuaalse õppekava (IÕK) järgi.
2. Saada järeleaitamist õpetaja poolt.
3. Osaleda kooli huviringide töös ja osa võtta ülekoolilistest üritustest.
4. Õpilasel on õigus kasutada sihtotstarbeliselt oma kooli ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid tööpäeva vältel õpetaja loal.
5. Saada abi ning nõustamist Tartu Kroonuaia Kooli tugispetsialistidelt (med. õde, kooliarst, sotsiaalpedagoog, psühholoog, eripedagoog).
6. Tutvuda õpitulemuste, käitumise ning hoolsuse hindamise põhimõtete ja korraga.
7. Teha ettepanekuid klassijuhatajale ja kooli juhtkonnale koolielu parendamiseks.
8. Viibida vahetunni ajal kooli õuel ainult siis, kui selleks on sobivad ilmastikutingimused ning õpetaja vastav luba.
9. Pöörduda oma õiguste kaitseks klassijuhataja või kooli juhtkonna poole.

V ÕPILASTE KOHUSTUSED
Õpilane
1) täidab kõikide koolitöötajate korraldusi, kuulab viisakalt nende juttu (sh kooli territooriumil ja väljaspool kooli toimuvatel üritustel);
2) ei kasuta vaimset ega füüsilist vägivalda kaasõpilaste ja kooli töötajate suhtes;
3) hoiab oma välisriideid ja peakatet rõivistus;
4) on koolis puhtas ja korrektses riietuses;
5) kannab koolimajas vahetusjalatseid;
6) kannab kehalise kasvatuse tunnis spordiriideid ja -jalatseid;
7) kannab kaasas pesemisvahendid, peseb ennast pärast kehalise kasvatuse tundi;
8) tervitab koolitöötajaid, kaasõpilasi ja külalisi koolimajas;
9) räägib koolis ning väljaspool kooli vaikse häälega;
10) kuulab viisakalt rääkijat, ootab rahulikult oma kõnejärge;
11) liigub koolimajas rahulikult;
12) abistab koolitöötajat, kui teda palutakse (nt saali korrastamine);
13) hoiab puhtust ja korda kõikides kooli ruumides ning kooli territooriumil;
14) hoiab puhtana ja tervena iseenda, kaaslaste ning kooli esemed;
15) tagastab õigeaegselt raamatukogust laenutatud raamatud;
16) lülitab sündmustel mobiiltelefoni hääletuks, ei kasuta seal telefoni ega teisi segavaid esemeid;
17) täidab koolikohustust ning tunnikorra reegleid;
Koolikohustuse täitmine ja tunnikorra reeglid:
• Osaleb kõikides ettenähtud õppetundides ja jõuab igasse tundi õigeaegselt.
• Tundi hilinedes vabandab ja selgitab hilinemise põhjust.
• Klassis istub talle määratud kohal.
• Võtab kooli kaasa konkreetse päeva tunniplaanile vastavad õppevahendid.
• Tunni algul paneb kiiresti lauale ainult selleks tunniks vajalikud vahendid.
• Tunni ajaks lülitab mobiiltelefoni hääletuks ning paneb selle laualt ära.
• Kannab kaasas ja täidab õpilaspäevikut.
• Õpilaspäevikusse kirjutatud teadetele / märkustele võtab lapsevanemalt allkirja ning näitab seda järgmisel õppepäeval õpetajale või klassijuhatajale.
• Õpetaja märguandel alustab ja lõpetab tundi, tõuseb selleks püsti.
• Tunni ajal liigub ja lahkub klassist ainult õpetaja loaga.
• Laseb kaaslastel rahulikult töötada.
• Täidab kõiki õpiülesandeid,
• Koduste ülesannete mittetäitmist põhjendab enne tunni algust, esitab kodutöö õpetaja poolt määratud ajal.
• Jälgib oma sõnakasutust, kasutab viisakat sõnavara.
• Tõuseb püsti, kui klassi tuleb külaline.
18) hoidub keelatud tegevustest ning keelatud ainete kasutamisest.
Koolis ja kooli territooriumil on keelatud:
• külm- ja tulirelvade kaasavõtmine;
• süttimis- ja tuleohtlike esemete kaasavõtmine;
• energiajookide tarbimine;
• sigarettide, e-sigarettide (jt tubakatoodete), alkoholi, narkootikumide, lõhkeainete omamine, tarvitamine ja teistele pakkumine.
Kui õpilane rikub reeglit, on kõigil kooli töötajatel õigus pöörduda vastava kaebusega politsei poole ning korda rikkunud õpilane saab karistatud seadusandlikus korras.
Õppetööks mittevajalikud esemed võib koolitöötaja võtta enda kätte hoiule ning tagastab need ainult lapsevanemale või annab üle politseile.

VI KOOLI TÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
LISA 1: Kooli töötajate ametijuhendid

VII KOOLIKOHUSTUSE TÄITMINE, HINDAMINE JA SELLEST TEAVITAMINE
1. Õppetööst puudumise põhjused
1.1. Õpilase kohustus on viibida kõikides õppetundides ning jõuda sinna õigeaegselt.
1.2. Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel, milleks on:
• õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;
• olulised perekondlikud põhjused;
• klassijuhataja poolt mõjuvaks loetud põhjused (nt osalemine spordivõistlustel / sündmustel);
• läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud, sealhulgas ilmastikutingimused.
Koolist puudumine on põhjendatud, kui tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on
a) miinus 20 º C ja madalam (1.-6. klassis),
b) miinus 25 º C ja madalam (7.-9. klassis).
Vastavat temperatuuri hinnatakse Eesti meteoroloogia ja hüdroloogia¬instituudi veebilehel http://www.emhi.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Tervisekaitse-inspektsiooni veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel (Sotsiaalministri määrus Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele RT I, 22.11.2013, 13).
1.3. Puudujaks loetakse õpilane, kes ei ole 15 minuti jooksul alates tunni algusest tundi jõudnud.
1.4. Põhjuseta puudumiseks loetakse järgmised juhtumid:
• õpilane on puudunud tunnist mõjuva põhjuseta;
• õpilane / lapsevanem pole klassijuhatajat teavitanud hilinemise / puudumise põhjustest (vt puudumise teavitamise kord);
• õpilane lahkus õppetunnist ilma õpetaja loata.

2. Puudumisest teavitamise kord
2.1. Lapsevanem teavitab klassijuhatajat õpilase puudumisest ja selle põhjusest esimesel puudumise päeval. Õpilase puudumise jätkumisel teavitab vanem klassijuhatajat puudumise kestusest.
• Kui lapsevanem ei ole õpilase puudumisest teavitanud, võtab klassijuhataja temaga ühendust hiljemalt järgmisel õppepäeval ja selgitab välja puudumise põhjuse.
• Kui klassijuhatajal ei õnnestu saada infot õpilase puudumise kohta, teavitab ta sellest kooli sotsiaalpedagoogi. Kui sotsiaalpedagoog ei saa lapsevanemalt infot õpilase puudumise kohta, siis ta teavitab sellest õpilase elukohajärgset omavalitsust.
• Juhul kui klassijuhataja ei oma infot õpilase puudumise põhjuse kohta, siis loetakse see põhjuseta puudumiseks. Koolil on õigus pöörduda kohaliku omavalitsuse poole meetmete rakendamiseks.
• Kui on tekkinud põhjendatud kahtlus, et õpilase puudumise põhjendamisel on esitatud ebaõigeid andmeid, on klassijuhatajal / sotsiaalpedagoogil õigus taotleda vanemalt täiendavaid selgitusi (nt arstitõendit ) või pöörduda õpilase elukohajärgse omavalitsuse poole.
2.2. Planeeritud puudumistest (nt arstivisiit jms) teavitab lapsevanem klassijuhatajat enne õpilase puudumispäeva / puudumistunde. Üle viie päeva kestva perekondlikel põhjustel puudumise korral esitab lapsevanem kirjaliku avalduse koolidirektorile. Õigeaegselt teavitama jätmise korral loetakse õpilase puudumine põhjuseta puudumiseks.
2.3. Kui õpilane haigestub koolipäeva jooksul, siis vabastab kooli meditsiinitöötaja ta õppetööst (oma kirjaliku loaga). Õpilane informeerib oma puudumisest klassijuhatajat, tema puudumisel aineõpetajat. Klassijuhataja (tema puudumisel aineõpetaja) teavitab telefoni teel lapsevanemat ning kooskõlastab temaga õpilase lahkumise koolist. Õpetaja märgib õpilase puudumise põhjuse klassi puudumiste päevikusse.
2.4. Kehalisest kasvatusest vabastus on võimalik:
- arstitõendiga,
- lapsevanema kirjaliku tõendiga.
Vabastuse korral kehalise tundides osalemine/mitteosalemine lepitakse kokku kehalise kasvatuse õpetajaga.
2.5. Aineõpetajad märgivad õpilaste puudumised õppepäeva jooksul klassi puudumiste päevikusse. Nende andmete põhjal jälgib klassijuhataja õpilaste koolikohustuse täitmist ning esitab iga trimestri lõpul kokkuvõtte õppealajuhatajale ja lapsevanemale (märgitakse klassitunnistusele).
2.6. Põhjuseta puudunud õpilasele rakendatakse kooli poolt rakendatud tugi- ja mõjutus-meetmeid (vt tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine koolikohustuse täitmise tagamiseks).
2.7. Andmed õpilaste kohta, kes ühe trimestri jooksul on puudunud mõjuva põhjuseta enam kui 20 % õppetundidest, kannab õppealajuhataja Tartu haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO.

3. Hindamisest teavitamise kord

3.1 Kool teavitab õpilast ja tema seaduslikku esindajat hindamise korraldusest koolis ning õpilasele pandud hinnetest:
1) klassi- või aineõpetaja tutvustab õpilastele iga trimestri algul hindamisele kuuluvaid teadmisi ja oskusi ja hindamise vormi;
2) klassijuhataja tutvustab õpilaste käitumise ja hoolsuse hindamise korraldust iga õppeaasta algul;
3) klassijuhataja tutvustab lastevanematele hindamise korraldust.

3.2 Hindamise korraldus on avalikustatud avaliku teabe seaduse alusel kooli tegevuse kajastamiseks peetaval veebilehel.

3.3 Teavet hinnete kohta saab nii õpilane kui lapsevanem või eestkostja igapäevaselt õpilaspäeviku vahendusel. Samuti on õigus saada lisateavet vastavalt klassi- või aineõpetajalt.

3.4 Klassijuhataja väljastab kord trimestris hinnetelehe, mille on õpilane kohustatud ühe nädala jooksul lapsevanema allkirjaga tagastama.

3.5 Kokkuvõtvad hinded tehakse teatavaks iga trimestri lõpul klassitunnistuste kaudu. Klassitunnistuse on õpilane kohustatud tagastama klassijuhatajale uue trimestri esimese nädala jooksul.

VIII ÕPILASTE JA LASTEVANEMATE TUNNUSTAMINE
Tartu Kroonuaia koolis avaldatakse õpilaste tööle tunnustust ühel või mitmel järgmisel viisil:
1. Individuaalne suuline kiitus õpetaja / kooli juhtkonna poolt.
2. Suuline kiitus kooli juhtkonna / õpetaja poolt kooli sündmusel / kogunemisel.
3. Õpilase töö tulemuste kajastamine ja tunnustamine kooli stendil / kodulehel.
4. Diplom / aukiri / meene võistlustel, konkurssidel, viktoriinidel edukalt esinenud õpilasele.
5. Kirjalik kiitus või tänu klassi- / õpilaspäevikus / hinnangulehel / klassi¬tunnistusel.
6. Kirjalik kiitus direktori käskkirjaga (aineõpetaja või klassijuhataja kirjaliku esildise alusel).
7. Kooli tänukaart lapsevanemale. Tänukaart saadetakse koju iga trimestri lõpus, selle allkirjastab klassijuhataja.
8. Tunnustuskaart võimetekohaselt õppinud ja vähemalt rahuldavalt käitunud õpilasele jätkuva õpimotivatsiooni toetamiseks. Tunnustuskaart antakse iga trimestri lõpus. Tunnustuskaardi andmise otsustab klassijuhataja või aineõpetaja.
9. Kooli kiituskiri õppeaasta lõpul väga heade või heade õpitulemuste ja/või eeskujuliku või hea käitumise ja/või aktiivse osaluse eest tunnivälistel üritustel. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb õppenõukogule klassijuhataja / huviringi juhendaja.
10. Riiklik kiituskiri õppeaasta lõpul kooli õppenõukogu otsusel:
10.1. Kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest” tunnustatakse:
• Lihtsustatud õppe II - IX klassi ja lisa-aasta õpilast, kui tema muusika- ja kunstiõpetuse, tööõpetuse ning kehalise kasvatuse aastahinne on vähemalt „4” ja teiste õppeainete aastahinded „5”. Käitumise aastahinne on „eeskujulik” või „hea”. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb õppenõukogule klassijuhataja.
• Lihtsustatud õppe I klassi ja toimetulekuklassi õpilast, kui tema õpitulemustele ja käitumisele antud kokkuvõtvad sõnalised hinnangud kajastavad eelmises punktis sätestatut. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb õppenõukogule klassijuhataja.
10.2. Kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes” tunnustatakse:
• Lihtsustatud õppe II - IX klassi ja lisa-aasta õpilast, kes on saavutanud häid tulemusi ühes või mitmes õppeaines. Nende õppeainete aastahinne ja lõpueksami hinne on „5”. Teistes õppeainetes on edasijõudmine vähemalt „hea“. Käitumise aastahinne on „eeskujulik” või „hea”. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb õppenõukogule aineõpetaja.
• Lihtsustatud õppe I klassi ja toimetulekuklassi õpilast, kes on saavutanud häid tulemusi ühes või mitmes õppeaines. Nende õppeainete õpitulemustele ja käitumisele antud kokkuvõtvad sõnalised hinnangud arvestavad eelmises punktis sätestatut. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb õppenõukogule aineõpetaja.
11. Kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustamine. Kooli õppenõukogu otsusel tunnustatakse sel viisil põhikoolilõpetajat, kellel kõigi lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ning koolieksami hinne on „5” ning käitumine „eeskujulik” või „hea”. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb õppenõukogule klassijuhataja.
12. Kooli tänukiri lapsevanemale õppeaasta lõpul. Ettepaneku lapsevanema tunnustamiseks teeb klassijuhataja või kooli juhtkond.
13. Kooli juhtkonna vastuvõtt õppeaasta tublidele õpilastele ja nende vanematele.

IX TUGI- JA MÕJUTUSMEETMETE RAKENDAMINE
1. Eesmärgiga suunata õpilasi kooli kodukorra kohaselt käituma rakendatakse üht või mitut seadusega (Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 58) sätestatud tugi- ja mõjutusmeedet:
1) õpilase käitumise arutamine vanemaga;
2) õpilasega tema käitumise arutamine direktori või õppealajuhataja juures;
3) õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus;
4) õpilasele tugiisiku määramine;
5) kirjalik noomitus;
6) esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, kooli hoiulevõtmine;
7) õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused;
8) konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks;
9) kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine, mida võib kohaldada vaid õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema nõusolekul;
10) pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul;
11) ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest;
12) ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused.
2. Enne meetme(te) rakendamist:
• kuulatakse ära õpilase selgitused ja põhjenda¬takse õpilasele tugi- või mõjutusmeetme valikut;
• võimaldatakse vanemal esitada arvamus õpilase käitumise ja mõjutusmeetme(te) rakenda¬mise kohta.
3. Lapsevanemaid teavitatakse meetmete rakendamisest ja selle tulemuslikkusest koolis kehtestatud korras (LISAD). Juhul kui kooli poolt kavandatud meetmeid pole võimalik rakendada, kuna ei saa õpilase või vanemaga kontakti, pöördub kooli sotsiaalpedagoog õpilase elukohajärgse omavalitsuse poole.
4. Rakendatavad tugi- ja mõjutusmeetmed on kirja pandud samm-sammulise tegutsemis-juhisena Koolipoolsed tegutsemissammud kooli kodukorra täitmise tagamiseks (LISA 2):
4.1. Meetmed koolikohustuse täitmise tagamiseks
4.2. Meetmed õpiülesannete täitmise tagamiseks
4.3. Meetmed õpiraskuste ilmnemisel
4.4. Meetmed kooli ja kaaslaste vara hoidmise ning ümbruse puhtuse tagamiseks
4.5. Meetmed kooli kodukorra rikkumise korral
4.6. Meetmed vägivallajuhtumite korral (LISA 8: Vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamise ja teavitamise kord)
4.7. Meetmed erijuhtumite korral (LISA 9: Hädaolukorra lahendamise plaan).

Kooli kodukorra lisad:
LISA 1: Kooli töötajate ametijuhendid. (PDF)
LISA 2: Koolipoolsed tegutsemissammud kooli kodukorra täitmise tagamiseks. (PDF)
LISA 3: Seletuskiri (õpilasele) (PDF)
LISA 4: Järeleõppimise ja –vastamise plaan. (PDF)
LISA 5: Kinnituskiri lapsevanemale. (Lapsevanema nõusolek IÕK rakendamiseks.) (PDF)
LISA 6: IÕK rakendamise otsus. (PDF)
LISA 7: Käitumise tugikava. (PDF)
LISA 8: Vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamise ja teavitamise kord. (PDF)
LISA 9: Hädaolukorra lahendamise plaan. (PDF)

Kontakt

Tartu Kroonuaia Kool
Puiestee 62
50303 Tartu
Tel. +372 736 1940
E-post: kool@kroonu.tartu.ee

2019  Tartu Kroonuaia Kool