Kodukord

Tartu Kroonuaia Kooli kodukord on kinnitatud direktori käskkirjaga nr. 124, 31.10.2019.

 

Võttes aluseks PGS § 68, Tartu Kroonuaia Kooli hoolekogu ja õppenõukogu arvamused

1. Kinnitan Tartu Kroonuaia Kooli kodukorra vastavalt käskkirja lisale.

 

 

/ allkirjastatud digitaalselt /
Ain Ostrat
Direktor


LISA : Tartu Kroonuaia Kooli kodukord (PDF)